Om Viking Roost

Om Viking roost

Viking Roost – hur det började.
Här återges en beskrivning av Viking Roost’s skapande av ”Skaparen” själv, Bengt Hindsefelt, en eldsjäl inom telekrigområdet, då tjänstgörande inom Flygstaben.

“Ännu i början på 1960-talet var sekretessen sträng inom telekrigområdet. Vi som arbetade där med studier och materielutveckling var förstås angelägna att ta vara på allt som gick att få veta om vad som skedde i omvärlden. Medlemskap i The Association of Old Crows var ju en god möjlighet till detta. Ett mindre antal personer (cirka 25 stycken) på FMV, FOA, FRA och inom industrin var privat direktanslutna som enskilda medlemmar i AOC. Med åren ökade antalet anställda “telekrigare” på staber och förvaltningar. En särskild telekrigavdelning skapades på Försvarsstaben år 1987. Men den blev kortlivad – drastiska nedskärningar inom hela den militära sektorn påbörjades ett par år därefter. På Fst hade vi gravöl för telekrigavdelningen någon gång mot slutet av 1988. Bara en s.k. “telekrigexpert” skulle tillåtas vara kvar. Vi kände lite till mans att det nu gällde att hålla samman rejält över alla organisationsgränser. Under den vemodiga samlingen framträdde Lars Ericson, då sektionschef telekrig på FMV:Marinmateriel, och manade oss att bilda ett eget kapitel av Old Crows i Sverige. Sagt och gjort. Vi trummade ihop en skara kontaktpersoner, som i juni -89 utformade ett preliminärt handlingsprogram för ett blivande kapitel inom AOC. Det utarbetades en vördsam anhållan om anslutning, till AOC:s högkvarter, där den mottogs synnerligen positivt. Vårt utkast till stadgar finputsades i Washington. Den 5 december -89 ägde det högtidliga bildandet av Viking Roost rum på Karlbergs slott, med AOC:s egen president, amiralen Julian Lake som hedersgäst och högtidstalare. Sveriges svar på detta tal blev ett anförande av förre CM, amiral Per Rudberg, stark förespråkare för telekrig inom Försvarsstaben och Marinen. Det svenska kapitlet växte. Från staber, verk, förband och förvarsindustri strömmade nya entusiaster till. Redan på Karlberg var vi 133 medlemmar. Under flera kvartal var Viking Roost enligt AOC:s statistik det snabbast växande kapitlet i världen. Den 25 februari 1999 firades Viking Roosts 10-årsjubileum under högtidliga former på Karlbergs slott. Närvarande var då presidenten för AOC, Ken Mathiasmeyer samt AOC’s Regional Director Jerry Hawkins. Särskilt inbjuden talare var dåvarande ÖB Owe Wiktorin, som gav en mycket uppskattad redogörelse över sin syn på det svenska försvarets inriktning och framtid. Intressant att notera är att vid starten av Viking Roost 1989 hade ÖB Bengt Gustafsson, samt andra ledande företrädare inom Högkvarteret, uttryckt sin oro för att bildandet av Viking Roost, med dess koppling till USA, skulle kunna vara ett brott mot neutraliteten. Man må betänka att järnridån då ännu stod kvar. Men visst har utvecklingen gått åt rätt håll!”

Så långt Bengt Hindsefelt.
Sedan starten av Viking Roost har verksamheten huvudsakligen bedrivits genom medlemsmöten, omkring fyra per år, varvid besök har gjorts vid olika myndigheter, förband och industrier av intresse. Under 90-talet genomfördes dessutom ett antal s.k. Kråkseglingar varvid ”kappseglingar” under gemytliga former genomfördes med stort deltagande, varvid båtägande medlemmar ställde upp och villigt tog emot andra medlemmar som gastar. Traditionen var att vårseglingen genomfördes i Mälaren, medan motsvarande på hösten genomfördes i Saltsjön. Dessvärre upphörde dessa mycket uppskattade evenemang. Kanske finns det möjlighet att återuppta denna tradition, om än under något modifierad form. En av de viktigaste uppgifterna för Viking Roost är ju att vara en slags ”kamratförening” för likasinnade, och var skapas kamratskap bättre än till sjöss? Ett viktigt evenemang, som verkligen placerade Viking Roost på kartan, var när vi i maj 2002 stod som programansvariga för AOC Symposium and Convention in Europe på Grand Hotel i Stockholm, som blev mycket lyckat. H.M.Konungen var inbjuden som invigningstalare, men hade tyvärr förhinder. Istället hade Chefen för Operativa Insatsledningen, general Jan Jonsson, vänligheten att ställa upp. Intressant att notera är även att Viking Roost med sina omkring 250 medlemmar är det näst största kapitlet i världen utanför USA. Endast det brittiska är större. Emellertid är Viking Roost och Sverige störst i världen ”per capita”, dvs om man tar hänsyn till antalet invånare. Vid årsmötet utdelas dessutom ett pris ”årets Kråka” till särskilt förtjänt person som under året eller tidigare gjort berömvärda insatser inom telekrigområdet. Se länk till vänster.