Viking Roost historia

Viking Roost – hur det började

Här återges en lite mer omfattande beskrivning av Viking Roost’s skapande av ”Skaparen” själv, Bengt Hindsefelt, en eldsjäl inom telekrigområdet, då tjänstgörande inom Flygstaben. Det första styrelseprotokollet ingår i beskrivningen.

"Ännu i början på 1960-talet var sekretessen sträng inom telekrigområdet. Vi som arbetade där med studier och materielutveckling var förstås angelägna att ta vara på allt som gick att få veta om vad som skedde i omvärlden. Medlemskap i The Association of Old Crows var ju en god möjlighet till detta. Ett mindre antal personer (cirka 25 stycken) på FMV, FOA, FRA och inom industrin var privat direktanslutna som enskilda medlemmar i AOC. Med åren ökade antalet anställda "telekrigare" på staber och förvaltningar. En särskild telekrigavdelning skapades på Försvarsstaben år 1987. Men den blev kortlivad - drastiska nedskärningar inom hela den militära sektorn påbörjades ett par år därefter. På Fst hade vi gravöl för telekrigavdelningen någon gång mot slutet av 1988. Bara en s.k. "telekrigexpert" skulle tillåtas vara kvar. Vi kände lite till mans att det nu gällde att hålla samman rejält över alla organisationsgränser. Under den vemodiga samlingen framträdde Lars Ericson, då sektionschef telekrig på FMV:Marinmateriel, och manade oss att bilda ett eget kapitel av Old Crows i Sverige. Sagt och gjort. Vi trummade ihop en skara kontaktpersoner, som i juni -89 utformade ett preliminärt handlingsprogram för ett blivande kapitel inom AOC. Det utarbetades en vördsam anhållan om anslutning, till AOC:s högkvarter, där den mottogs synnerligen positivt. Vårt utkast till stadgar finputsades i Washington. Den 5 december -89 ägde det högtidliga bildandet av Viking Roost rum på Karlbergs slott, med AOC:s egen president, amiralen Julian Lake som hedersgäst och högtidstalare. Sveriges svar på detta tal blev ett anförande av förre CM, amiral Per Rudberg, stark förespråkare för telekrig inom Försvarsstaben och Marinen. Det svenska kapitlet växte. Från staber, verk, förband och förvarsindustri strömmade nya entusiaster till. Redan på Karlberg var vi 133 medlemmar. Under flera kvartal var Viking Roost enligt AOC:s statistik det snabbast växande kapitlet i världen. Den 25 februari 1999 firades Viking Roosts 10-årsjubileum under högtidliga former på Karlbergs slott. Närvarande var då presidenten för AOC, Ken Mathiasmeyer samt AOC’s Regional Director Jerry Hawkins. Särskilt inbjuden talare var dåvarande ÖB Owe Wiktorin, som gav en mycket uppskattad redogörelse över sin syn på det svenska försvarets inriktning och framtid. Intressant att notera är att vid starten av Viking Roost 1989 hade ÖB Bengt Gustafsson, samt andra ledande företrädare inom Högkvarteret, uttryckt sin oro för att bildandet av Viking Roost, med dess koppling till USA, skulle kunna vara ett brott mot neutraliteten. Man må betänka att järnridån då ännu stod kvar. Men visst har utvecklingen gått åt rätt håll!”

Så långt Bengt Hindsefelt

Det finns en hel del dokument från tillblivelsen bevarade i Viking Roost’s arkiv. Det mest betydelsefulla är kanske protokollet med sina bilagor från det konstituerande mötet den 5 december 1989. Detta protokoll biläggs därför denna lilla historieskrift. Som framgår av protokollet och även av Bengt Hindsefelts text ovan så var det en pampig inramning till det första mötet både vad gäller lokalen och de prominenta talarna.

Hur det fortsatt

Ambitionen man hade med kapitlet när det skapades sammanfattas väl i protokollets bilaga två. Så här några decennier senare kan man konstatera att verksamheten i de flesta avseenden levt upp till målsättningen. Av samma bilaga kan man ana att initiativtagarna verkar ha varit lite oroliga att inte medlemmarna skulle kunna hålla isär sina yrkes- och föreningsmässiga roller. Här kan man väl också konstatera att detta inte är något som vållat problem genom åren.

Konceptet som skapades i början på 1990-talet har således visat sig stabilt och har i princip legat fast. Verksamheten har huvudsakligen bedrivits genom medlemsmöten, oftast fyra per år inklusive årsmötet. Dessa har innehållit intressanta föredrag och studiebesök. Mötena har förlagts till olika myndigheter, förband och industrier som på något sätt förknippas med telekrigområdet. Oftast har mötena varit i Stockholmsområdet men åtminstone en gång per år har ambitionen varit att arrangera ett möte utanför Stockholm, oftast i Linköping.

Vid tre tillfällen har Viking Roost bidragit till att internationella AOC-konvent förlagts till Stockholm. Första gången var 2002 på Grand Hotel, ett mycket välbesökt och lyckat evenemang. Viking Roost deltog vid detta tillfälle i programkommittén och hade därmed möjligheter att lyfta fram svenskt telekrigkunnande. Andra och tredje gången var 2015 på Stockholm Waterfront respektive 2019 på Stockholmsmässan. Även dessa konferenser var mycket lyckade med stora besöksantal.

Viking Roost tjugoårsjubileum firades 2009 som ett förlängt kvartalsmöte på Saab i Järfälla. Bengt Hindsefelt och Jan G Linder höll uppskattade föredrag om föreningens tillblivelse och verksamhet under de tjugo åren. Även Högkvarteret uppmärksammade händelsen genom ett intressant föredrag av genmj Michael Moore.

I april 2017 arrangerades en temadag om telekrig på Saab i Järfälla. Det blev en framgång som gav mersmak. Dagen fylldes med ett stort antal intressanta föredrag och även flera produktdemonstrationer. Dagen avslutades med en pub i Saabs personalmatsal.

Som framgår av Bengt Hindsfelts text ovan är Viking Roost ett svenskt kapitel av den amerikanska moderföreningen AOC. Det innebär att man blir medlem i Viking Roost via moderföreningen. Viking Roost har således inga egna medlemsavgifter utan får ett årligt bidrag från AOC. Bidraget är dock blygsamt och för att åstadkomma lite större handlingsutrymme avseende till exempel utmärkelser och evenemang har Viking Roost tacksamt tagit emot mindre sponsringsbidrag från industrin.

Viking Roost har sedan det bildades varit ett av de större kapitlen utanför USA, troligen det största om man sätter medlemsantalet i relation till invånarantalet. I början var medlemsantalet över 300 men har på senare år stabiliserats på drygt 200.

Årets Kråka

Varje år sedan 1991 har belöningen Årets Kråka delats ut för ”förtjänstfulla insatser inom telekrigområdet”. Genom åren har såväl livsgärningar som viktiga insatser i specifika projekt belönats. En lista på mottagare av utmärkelsen finns under en särskild flik på hemsidan. Förutom äran får mottagaren en plakett och en pengasumma. Under 00-talet infördes en ”motprestation” – Årets Kråka förväntas hålla ett föredrag på ett efterföljande kvartalsmöte.

Ordförandelängd

Enligt Viking Roost stadgar väljs ordföranden på två år med möjlighet till omval för ytterligare två år. Viking Roost har haft följande ordförande sedan tillblivelsen. Årtalen avser de år som valen skedde.

1989–1992           Bengt Hindsefelt

1992–1996           Rolf Sandström

1996–1998           Göran Tode

1998–2002           Jan G Linder

2002–2006           Odd Werin

2006–2010           Arne Streling

2010–2014           Håkan Bergström

2014–2018           Christer Persson

2018–2020           Petter Bedoire

2020-                     Christer Persson

Kråkpokalen

I sitt föredrag på tjugoårsjubileet berättade Bengt Hindsefelt om segeltävlingen Kråkpokalen som han menade bidrog till att Viking Roost skapades. Kråkpokalen seglades första gången i början av 1980-talet och blev snabbt populär bland telekrigare. Seglingen gick omväxlande i Mälaren på försommaren och i Saltsjön på sensommaren. Det hela var synkroniserat med flygutställningarna i Paris och Farnborough som gick omväxlande i juni respektive augusti. Många telekrigare besökte dessa mässor regelbundet och det gällde att undvika kalenderkrockar. Seglingarna, som kunde ha upp till ett tjugotal deltagande båtar, var välorganiserade och ambitiösa arrangemang. För dem som deltog i allt handlade det om fyra dagar. På torsdagen framsegling och informellt samkväm på kvällen. På fredagen kördes själva kappseglingen med efterföljande fest. På lördagen anslöt familjer varpå följde eskadersegling till någon trevlig plats för en ny fest. Det hela avslutades med hemsegling på söndagen.

Seglingarna anordnades i gott samarbete mellan myndigheter och industri och var mycket uppskattade. De visade tydligt att det fanns en samhörighet bland telekrigare, något som säkert stärkte viljan att skapa kapitlet. När Viking Roost bildats funderade man på att låta föreningen ta över organisationen av Kråkpokalen men det fanns redan en etablerad organisation för seglingen och man beslöt därför att hålla isär seglingen och föreningen. Tyvärr så upphörde seglingarna i början på 1990-talet. En orsak var troligen det lite för kostsamma upplägget. Flera gånger har tanken väckts om att återuppta dem i en lite enklare form och det är inte för sent än.